De Wet IKK: alles wat je moet weten en kunt doen om aan de wet te voldoen

Als pedagogisch medewerker heb je sinds 1 januari 2018 met de Wet IKK te maken (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Deze wet is ingevoerd met als doel om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. Om dat doel te behalen zijn er maatregelen opgesteld die in 4 thema’s zijn opgedeeld. Welke thema’s zijn dat? Wat zijn de maatregelen? En wat kun je doen om aan de wet IKK te voldoen? Lees verder en je weet het.

De 4 thema’s waaruit de Wet IKK is opgebouwd

De Wet IKK bestaat uit een aantal kwaliteitseisen die de pedagogische kwaliteit moeten verbeteren. Deze eisen zijn verdeeld over 4 thema’s:

  1. Ontwikkeling van het kind
  2. Veiligheid en gezondheid
  3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
  4. Kinderopvang is een vak

Om aan de eisen te voldoen dien je per thema een aantal maatregelen te nemen. Deze maatregelen bespreken we hieronder. Afhankelijk van hoe je organisatie is ingericht, kan het aantal maatregelen dat je moet nemen om aan de Wet IKK te voldoen variëren. Wil je niet alle maatregelen doorlezen, maar direct concreet weten welke maatregelen er binnen jouw organisatie genomen moeten worden? Klik dan hier voor de gratis Wet IKK Scan.

1.Ontwikkeling van het kind

Om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

Pedagogische doelen concreet uitwerken in het pedagogische beleid

De pedagogische doelen zijn: emotionele veiligheid bieden, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competenties en de socialisatie van kinderen bevorderen, door de overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden. Je moet deze doelen concreet uitwerken in het pedagogisch beleidsplan en in de praktijk moet het zichtbaar zijn dat je de doelen nastreeft.

Het begrip ‘verantwoorde kinderopvang’ dient als kader voor het pedagogisch beleidsplan

Vanaf 1 januari 2018 is het vereist dat ieder kindercentrum een pedagogisch beleidsplan heeft dat aan de vernieuwde eisen voldoet rondom het begrip ‘verantwoorde kinderopvang’. De nieuwe eisen hebben onder andere te maken met het aantal kinderen per pedagogisch medewerker. De medewerkers dienen bekend te zijn met de inhoud van het beleidsplan en moeten het beleid in de praktijk uitvoeren.

Ontwikkeling van kinderen volgen en stimuleren

Pedagogisch medewerkers moeten de kinderen volgen in hun ontwikkeling, zodat ze hen kunnen stimuleren om zich verder te ontwikkelen. In de Wet IKK is niet vastgelegd hoe dit moet gebeuren, daardoor kan de uitvoering per kinderdagopvang verschillen. In ieder geval is het van belang dat er een registratie wordt bijgehouden, zodat kan worden aangetoond dat de ontwikkeling van de kinderen gevolg en gestimuleerd wordt.

Elk kind krijgt een mentor toegewezen

De mentor werkt op de groep waarin het kind is geplaatst en volgt zijn of haar ontwikkeling. Ook fungeert de mentor als het eerste aanspreekpunt voor de ouders en voert hij periodiek voortgangsgesprekken met hen (in het geval het kind op de dagopvang zit). Voor mentoren in de buitenschoolse opvang geldt dat de ontwikkeling met de ouders wordt besproken als de ouders aangeven dat ze daar behoefte aan hebben.

2.Veiligheid en gezondheid

Op het gebied van veiligheid en gezondheid moeten de volgende maatregelen worden genomen:

Opstellen veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in beeld zijn gebracht en maatregelen zijn beschreven om de risico’s te beperken. In het beleid moet ook beschreven staan hoe kinderen wordt geleerd hoe ze om kunnen gaan met kleine risico’s. De pedagogisch medewerkers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het beleid aantoonbaar in de praktijk uitvoeren. Ook dienen ze ervoor te zorgen dat het beleid actueel blijft.

Kinder-EHBO

Gedurende de openingsuren moet er op iedere opvanglocatie een volwassene aanwezig zijn die in het bezit is van een kinder-EHBO-certificaat.

3.Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

Belangrijk om bij stil te staan: de volgende maatregelen op het gebied van stabiliteit en pedagogisch maatwerk kunnen invloed hebben op de roosters van pedagogisch medewerkers.

Beroepskracht-kindratio

De beroepskracht-kindratio is veranderd van 4 baby’s per pedagogisch medewerker, naar 3 baby’s per pedagogisch medewerker. De beroepskracht-kindratio voor kinderen van 7 jaar en ouder wijzigt van 1 op 10 naar 1 op 12.

Het vaste-gezichtencriterium voor nuljarigen

Het maximale aantal vaste gezichten bij een beroepskracht-kindratio van 1 of 2, is vastgesteld op 1. Bij een ratio van 3 of 4 is het aantal vastgesteld op 3.

Drie-uursregeling

De vastgestelde tijdsvlakken waarbinnen van de beroepskracht-kindratio mocht worden afgeweken, is vervallen. De kinderopvangondernemer mag hier zelf invulling aangeven, maar dient de tijdsvlakken wel in het pedagogisch beleidsplan vast te leggen. Ook moet hij dit beleid proactief richting de ouders communiceren.

4.Kinderopvang is een vak

Belangrijk om bij stil te staan: de onderstaande maatregelen hebben een groot effect op de kwalificaties en de ondersteuning van alle pedagogisch medewerkers.

Coaching

Iedere fulltime pedagogisch medewerk heeft recht op minimaal 10 uur coaching per jaar. De Invulling van de coaching is niet vastgelegd en kan in samenspraak met een pedagogisch beleidsmedewerker worden bepaalt.

Pedagogisch beleid

De pedagogisch beleidsmedewerker zorgt voor een continue ontwikkeling van het pedagogisch beleid. Ook voor dit punt geldt dat de invulling wettelijk niet is vastgelegd en daardoor per opvanglocatie kan verschillen.

Minimumeisen taalniveau pedagogisch medewerkers

Iedere pedagogisch medewerker moet minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Het kan zijn dat pedagogisch medewerkers al aan deze eis voldoen of de taaltoets zonder aanvullende scholing behalen. Waar het om gaat, is dat er aantoonbaar aan de eis wordt voldaan.

Vrijwilligers en de beroepskracht-kindratio

Bij de berekening van het beroepskracht-kindratio tellen vrijwilligers niet meer mee. Iedere medewerker die bij de berekening van het ratio wordt meegenomen, moet voldoen aan de opleidingseisen en betaalt krijgen.

Verhouding tussen beroepskrachten en stagiaires

De maximale verhouding tussen beroepskrachten en stagiaires is 33 procent. Daardoor is er voldoende tijd en inzet om de stagiaires te begeleiden.

Opleidingsplan

Iedere kinderopvangorganisatie moet een opleidingsplan opstellen, zodat de opleiding en de ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers gewaarborgd is. De ondernemingsraad moet instemmen met het opleidingsplan.

Scholingseisen voor werken met baby’s

De scholingseisen voor pedagogisch medewerkers die met baby’s werken, veranderen. De vernieuwde eisen worden per 1 januari 2023 van kracht. Nadere afspraken omtrent de scholing worden in de cao’s opgenomen.

Wat kun je concreet doen om aan de Wet IKK te voldoen?

Zoals je hebt kunnen lezen heeft de Wet IKK nogal wat gevolgen. Om inzichtelijk te maken waar jouw organisatie staat voor wat betreft het voldoen aan de Wet IKK en welke maatregelen je nog moet doorvoeren, hebben we de Impact Scan gemaakt.

Door het beantwoorden van enkele vragen, weet je binnen een paar minuten waar je aan toe bent en welke acties je concreet moet ondernemen om aan de wetgeving te voldoen.
Doe de gratis scan door op deze link te klikken.

Ondersteuning nodig bij de invoering van de Wet IKK?

Wij, van Impact training & advies, ondersteunen professionals zoals jij die zich dag in dag uit inzetten voor de ontwikkeling van kinderen. Dat doen we onder andere met trainingen, workshops en praktisch advies. Met de nadruk op praktisch. Bij ons moederbedrijf Implus Kinderopvang hebben we ruim 100 jaar praktijkervaring opgedaan, waardoor we weten waar je in de praktijk mee te maken hebt.

Heb je dus behoefte aan ondersteuning in de vorm van concrete adviezen en te nemen acties om aan de Wet IKK te voldoen? Neem dan via deze link contact met ons op..

Behoefte aan meer achtergrondinformatie over de Wet IKK?

Wil je meer achtergrondinformatie over de Wet IKK? Kijk dan op https://www.kinderopvang-werkt.nl/ deze website is tevens de bron geweest voor het schrijven van deze webpagina.

contact met Impact

Sam van Houtenstraat 74

1067 JP Amsterdam

Telefoon 020 515 88 99

Postadres

Postbus 9139

1006 AC Amsterdam